Értékelésbekérő Szabályzat

ÉRTÉKELÉSBEKÉRŐ ÉS KÖZZÉTÉTELI

                                   SZABÁLYZAT

THE ART GALERY KFT.

HATÁLYOS: 2024.04.01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

 1. A Vállalkozás adatai:

Cégnév:                                             The Art Galery Kft.

Székhely:                                          2030 Érd, Bokor utca 4.

Cégjegyzékszám:                             13-09-182258

Adószám:                                         25716953-2-13

Képviselő:                                        Kármentő Zsófia ügyvezető

Telefonszám:                                   +36 70 384 9002

E-mail cím:                                       hello@klubzene.hu

továbbiakban Weboldal üzemeltető.

 • A Vállalkozás tevékenységei:

A Weboldal üzemeltető dj és zeneszolgáltatással, rendezvényszervezéssel, hangtechnika telepítéssel áll ügyfelei rendelkezésére, továbbá ceremóniamesteri tevékenységet is ellát. Ezen kívül kereskedelmi tevékenységet is folytat, mely során szórakoztatóelektronikai termékeket értékesít.

 • A szabályzat célja, személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

Weboldal üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen szabályzat célja ügyfelei, vásárlói, partnerei, a weboldalak és a közösségi oldalak látogatóinak tájékoztatása a weboldalakon és a közösségi oldalakon megjelenített értékelések/vélemények bekérését és közzétételét illetően.

Weboldal üzemeltető kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény és az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek előírásait szigorúan betartva végzi az értékelések/vélemények bekérését és közzétételét.

Weboldal üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Weboldal üzemeltető elkötelezett ügyfelei, vásárlói, partnerei, a weboldalait és a közösségi oldalait látogató személyek megfelelő tájékoztatásában és a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásában.

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltetőre, valamint azon személyekre, akik értékeléseit/véleményeit a weboldalain és a közösségi oldalain közzéteszi, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit a jelen tájékoztatás érinti. Weboldal üzemeltető a közösségi oldalakon megjelenő értékelések/vélemények jogszerű feltüntetéséért kizárólag akkor vállal felelősséget, ha az értékelést/véleményt saját maga teszi közzé egy bejegyzésben. A közösségi oldalak értékelési célra kialakított felületére érkezett értékelésekre/véleményekre jelen szabályzat hatálya nem terjed ki.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltető által bekért és közzétett értékelésekre/véleményekre.

Jelen szabályzat a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

Weboldal üzemeltető az alábbiakban ismerteti az értékelések/vélemények bekérésével és közzétételével kapcsolatos gyakorlatát.

 • Az értékelések és vélemények közzététele során alkalmazott alapelvek:
 • Weboldal üzemeltető minden ügyfelének, vásárlójának lehetőséget biztosít az értékelésre/véleményezésre.
 • Weboldal üzemeltető ésszerű és arányos lépéseket tesz annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, az értékelést/véleményt olyan fogyasztó nyújtotta be, aki ténylegesen igénybe vette szolgáltatását vagy megvásárolta az általa forgalmazott terméket.
 • Weboldal üzemeltető a szolgáltatása, termékei népszerűsítése érdekében nem tesz közzé valótlan fogyasztói értékeléseket, véleményeket vagy ajánlásokat, illetve más jogi, vagy természetes személyt sem bíz meg ezzel.
 • Weboldal üzemeltető kizárólag hiteles értékelést/véleményt tesz közzé.
 • Weboldal üzemeltető minden esetben ellenőrzi, hogy az értékelést/véleményt adó személy valóban igénybe vette-e szolgáltatását vagy megvásárolta-e az általa forgalmazott terméket, így nem fordulhat elő, hogy hamis értékelés/vélemény kerül feltüntetésre a weboldalakon és a közösségi oldalakon.
 • Weboldal üzemeltető az értékelések/vélemények bekérése során ösztönző eszközöket nem alkalmaz.
 • Weboldal üzemeltető az értékelések/vélemények megjelenítésekor a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekszik. A vállalkozással, vagy annak szolgáltatásával, termékeivel kapcsolatos kevésbé kedvező értékeléseket/véleményeket is megjeleníti weboldalain és közösségi oldalain, azonban az adott szolgáltatással, termékkel kapcsolatban kizárólag a releváns értékeléseket/véleményeket tünteti fel. A rosszindulatú, nyilvánvalóan valótlan értékelések/vélemények szintén nem kerülnek közzétételre, vagy törlésre kerülnek a felületről.
 • Weboldal üzemeltető garantálja, hogy semmilyen hátrány nem éri a fogyasztót az adott értékeléssel/véleménnyel összefüggésben.
 • Weboldal üzemeltető, jelen Értékelésbekérő és közzétételi szabályzatot jól látható és könnyen elérhető helyen teszi közzé weboldalain, közösségi oldalain.
 • A Weboldal üzemeltető nyilvános felületeinek elérhetőségei:
 • Értékelésbekérési módszerek:

A Weboldal üzemeltető az alábbi módokon kéri be az értékeléseket/véleményeket ügyfeleitől:

 • Elektronikus levélben, vagy személyesen a szolgáltatás teljesítését vagy a termék átvételét követően.
 • Közösségi oldalakon keresztül.

Visszakövethetőség: Név és/vagy cégnév alapján visszakövethető az értékelést/véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást vagy megvásárolta a terméket. Előfordulhat olyan eset is, hogy az értékelést/véleményt adó személy a szolgáltatást ugyan nem vette igénybe, a terméket nem vásárolta meg, azonban a Weboldal üzemeltető tevékenységéről, szakértelméről vagy az általa forgalmazott termékekről releváns információkkal rendelkezik.

Adatvédelmi vonatkozás: A beérkezett értékeléseket/véleményeket a Weboldal üzemeltető a weboldalain és közösségi oldalain teszi közzé, a közzététel előtt az érintett írásos hozzájárulását kéri és vállalja, hogy megadja a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően. A véleményalkotó egyértelmű hozzájárulásával kerül ki az értékelés/vélemény a weboldalakra, illetve más, Weboldal üzemeltető által kezelt oldalakra.

 • A nyilvános felületeken közzétett értékelések, vélemények kiválasztásának módszere:

A cél minden esetben az egyedi értékelések/vélemények megjelenítése a weboldalakon és a közösségi oldalakon a szolgáltatás vagy a forgalmazott termék értékének és egyedi aspektusainak bemutatása érdekében, amely megkönnyíti az újabb érdeklődők számára a döntéshozatalt.

Weboldal üzemeltető az adott szolgáltatás vagy termék szempontjából releváns értékeléseket/véleményeket jeleníti meg weboldalain, közösségi oldalain és egyéb megjelenései során.

Weboldal üzemeltető vállalja, hogy kizárólag olyan értékelést/véleményt jelenít meg, amelyet ügyfele a szolgáltatás lezárását, vagy a termék átvételét követő 90 napon belül adott.

Weboldal üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megjelenített értékelés/vélemény bármikor indokolás nélkül törlésre kerüljön.

 • Tájékoztatáskérés:

Weboldal üzemeltetőtől az értékelések/vélemények bekérésével, közzétételével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

The Art Galery Kft. 2030 Érd, Bokor utca 4.

E-mail: hello@klubzene.hu   

 • Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról:
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
 1. Bírósághoz fordulás joga:

A fogyasztó, jogainak megsértése esetén a Weboldal üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. A fogyasztóvédelmi hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal eljárása:

A tisztességtelen kereskedelemi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

Érd, 2024.04.11.

Kármentő Zsófia

ügyvezető